Lopende procedures

Hier wordt een overzicht gegeven van lopende procedures Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP).


Gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen
 

1. RUP Dennenstraat

Waarover gaat dit RUP?

Het plangebied van dit RUP bevindt zich tussen de Dennenstraat en de Roelerdreef. Met dit plan wil het gemeentebestuur  een optimale woonontwikkeling mogelijk maken in aansluiting met het achterliggend  recreatiegebied.  Hierbij zijn een logische ontsluiting en een landschappelijke overgang naar de groene omgeving belangrijke aandachtspunten.

RUP Dennenstraat

De opmaak van een RUP verloopt in verschillende stappen.

De startnota is op 25 april 2019 door het College van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Tijdens de publieke raadpleging werd een participatiemoment georganiseerd waarvan u hier het verslag kan nalezen.

De scopingnota rev01 verscheen in het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2020.  In deze nota worden de adviezen en inspraakreacties verwerkt en wordt aangegeven welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld.

Scopingnota rev02 werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2021.

De voorlopige vaststelling van het ontwerpRup Dennenstraat dient opnieuw voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

De eerder aangekondigde raadpleging van 6 mei tot en met 4 juli 2021 kan NIET doorgaan. 

Het geplande digitale 2e participatiemoment op 11 mei 2021 zal ook NIET doorgaan.

We houden u op de hoogte van de nieuwe data. 

 

2. RUP De Krieckaert

Waarover gaat dit RUP?
De huidige privé-eigenaar wenst een nieuw elan te geven aan het vakantiepark, waarbij natuur en duurzaamheid belangrijke aandachtspunten zijn. De nieuwe visie zal een aantrekkelijke en natuurlijke recreatieve omgeving creëren. 

RUP De Krieckaert

De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) verloopt in verschillende stappen.

De startnota is op 2 mei 2019 door het College van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Tijdens deze publieke raadpleging werd een participatiemoment georganiseerd waarvan u hier het verslag kan nalezen.

De scopingnota verscheen in het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2020.  In deze nota worden de adviezen en inspraakreacties verwerkt en wordt aangegeven welke overwegingen hierbij hebben meegespeeld.

Momenteel is de volgende fase opgestart.  In deze fase wordt de visie vanuit de scopingnota doorvertaald in concrete bestemmingszones met hieraan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften. 

Een volgende inspraakmoment is voorzien met het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP.

 

3. RUP Heirbaan

RUP Heirbaan

Het plan heeft als doel de herbestemming van de terreinen van de voormalige vestiging van het bedrijf ‘Limburgse Rubber Producten – Rekem’ tot woonzone te realiseren. Deze terreinen zijn gelegen aan de Heirbaan en grenzen aan de verkaveling Hangveld. De huidige eigenaar van het terrein investeerde in de afbraak van de voormalige bedrijfsgebouwen en de volledige sanering van het terrein.

Een herbestemming naar woongebied past in de ruimtelijke visie van de gemeente op deze locatie. Het doel is te komen tot de uitbouw van een hedendaagse wijk, geïntegreerd in het weefsel van Rekem en een optimaal antwoord bieden aan de woonwensen van de Lanakenaar.

De opmaak van een RUP verloopt in verschillende stappen. De proces- en startnota is op 5 september 2019 door het schepencollege goedgekeurd.

Tijdens de publieke raadpleging werd een participatiemoment georganiseerd waarvan u hier het verslag kan nalezen.

 

4. RUP Sparrendal

Rup Sparrendal

Publieke raadpleging van de startnota is afgelopen.
Momenteel wordt de scopingnota uitgewerkt.

 

5. RUP Omgeving Engelse Hof

RUP Omgeving Engelse Hof

De gemeenteraad van 24 juni 2019 heeft de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper opmaak RUP goedgekeurd.

De startnota is in opmaak.

 

Gewestelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen

De scopingnota  is in opmaak door het gewest.