Stedenbouwkundig attest

Om zekerheid te krijgen over de bouwmogelijkheden van percelen kan u een stedenbouwkundig attest indienen. Er dient naderhand wel nog een bouwaanvraag aangevraagd te worden.

Het stedenbouwkundig attest is een document dat wordt afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen al of niet na een bindend advies van het Agentschap RO. Het geeft aan of het beoogde project voor vergunning in aanmerking komt. Een stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig. Tenzij er binnen die twee jaar fundamentele wijzigingen komen qua voorschriften (vb. ruimtelijk uitvoeringsplan) of de regelgeving wijzigt, heeft u zekerheid dat het College van Burgemeester en Schepenen over hetzelfde project op dezelfde manier zal beslissen.                                                          

Juridische grondslag.    
Vanaf 1 september 2009 is de Vlaamse Codex RO in werking. Die vervangt het decreet van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. De codex RO bepaalt het type van aanvraagformulier en de samenstelling van het dossier.    

Procedure?
Aanvragen worden ingediend aan het loket van de dienst RO op het gemeentehuis of worden aangetekend per post overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1 te 3620 Lanaken.

Kosten.
Voor het afleveren van een stedenbouwkundig attest zal 30 euro aangerekend worden. Indien de gemeente een openbaar onderzoek moet organiseren in functie van uw aanvraag, vragen wij ook een vergoeding voor de aangetekende zendingen in het kader van dit openbaar onderzoek

Meer info? 
Voor meer info kan u terecht aan de balie van de dienst RO op het gemeentehuis. Hier zijn de aanvraagformulieren en de dossiersamenstelling voor een stedenbouwkundig attest verkrijgbaar. Voor een digitale versie van het aanvraagformulier en de samenstelling van een aanvraagdossier kan u terecht op de website van het Agentschap R.O van de Vlaamse Gemeenschap.