3 modellen van uittreksels

Er bestaan 3 hoofdtypes uittreksels uit het strafregister voor particulieren:

  • Model 595: is het basismodel dat in alle gevallen waarin geen model 596 (1 of 2) dient te worden afgeleverd;

 

  • Model 596.1: is het model dat wordt afgeleverd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit in België. Voor dit model bestaan er verschillende subtypes naargelang de gereglementeerde activiteit waarover het gaat. De lijst van de gereglementeerde activiteiten met het toepassingsgebied, de wettelijke bron en de wettelijke verbodsbepalingen vindt u op volgende link: Niet-exhaustieve lijst van gereglementeerde activiteiten - Centraal Strafregister (bron: Centraal Strafregister)

Aan de hand van de opgegeven gereglementeerde activiteit worden veroordelingen al dan niet vermeld hetgeen een rechtstreeks gevolg heeft voor de vermeldingen op het uittreksel.

Een lijst van de gereglementeerde activiteiten met een niet-limitatieve opsomming waarvoor een model 596.1 kan gevraagd worden, vindt u op volgende link: Uittreksel uit het strafregister - lijst met gereglementeerde activiteiten van Model 596.1

 

  • Model 596.2: is het model dat wordt afgeleverd voor het uitoefenen van een activiteit in verband met minderjarigen. Artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering omschrijft dit als volgt: “een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt”.

Het is van groot belang dat u het juiste model opvraagt gezien de vermeldingen / veroordelingen die al dan niet worden vermeld afhankelijk van het model en/of activiteit. Wij wensen uw speciale aandacht te vestigen dat het de verantwoordelijkheid is van de aanvrager om het juiste model en selectie bij de aanvraag op te geven. Mocht u twijfelen over het model / selectie, adviseren wij u om het typeformulier te laten invullen door de instelling, vereniging, organisatie, werkgever,… die het uittreksel uit het strafregister aan u opvraagt. Het typeformulier vindt u op volgende link: Typeformulier aanvraag uittreksel uit het strafregister - Centraal Strafregister

 

Inleiding
Algemene richtlijnen
Vermeldingen
Lijst met gereglementeerde activiteiten van Model 596.1
Uittreksels bestemd voor het buitenland en legalisatie
Aanvraag via het e-loket