Algemene richtlijnen

Hoe aanvragen?

 • Persoonlijk bij de dienst Openbare Veiligheid tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (het uittreksel dient persoonlijk afgehaald te worden tenzij voor redenen aangehaald onder het punt “Aan wie mag het uittreksel afgegeven worden?”).
 • Via het E-loket behalve model 596.2 (model voor contact met minderjarigen). Dit model kan aangevraagd worden via het E-loket, maar u dient het uittreksel steeds persoonlijk af te halen bij de dienst Openbare Veiligheid in het gemeentehuis. De modellen 595 en 596.1 ontvangt u op het opgegeven e-mailadres in het E-loket.

Wegens privacy-redenen worden geen aanvragen behandeld die via telefonische of andere elektronische weg dan het E-loket worden aangevraagd.

Gezien de meldingen die op het uittreksel moeten voorkomen verschillen naar gelang de doelstelling van het uittreksel, dient de aanvrager het doel van dat uittreksel mee te delen en wordt de verklaring van de aanvrager omtrent het doel vermeld op het uittreksel.

Wie mag het uittreksel aanvragen?

Elke inwoner van de gemeente, met de Belgische of een andere nationaliteit, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen.  Het spreekt vanzelf dat enkel gevolg gegeven kan worden aan de aanvragen die betrekking hebben op de betrokkene zelf.

Voor een overleden persoon kan het uittreksel eveneens worden aangevraagd door een rechthebbende die wezenlijk belang erbij heeft.

Openbare overheden kunnen daarentegen in eerste instantie niet rechtstreeks bij de lokale overheden uittreksels uit het strafregister aanvragen. Van deze regel wordt echter in de volgende gevallen afgeweken:

 • wanneer zulks krachtens een wettelijke of regelgevende bepaling mogelijk is
 • wanneer het gaat om het onderzoek van voordracht met het oog op de toekenning van eervolle onderscheidingen of eretekens.

Aan wie mag het uittreksel afgegeven worden?

Het uittreksel kan uitsluitend worden afgegeven aan de persoon op wie het betrekking heeft en kan, behoudens de hierboven vermelde uitzonderlijke gevallen wat de openbare overheden betreft, nooit rechtstreeks worden afgegeven aan een private organisatie of een particulier die de voorlegging ervan eist.

Er moet echter worden opgemerkt dat niets de afgifte in de weg staat van uittreksels aan derde personen met betrekking tot personen die wegens ziekte, gebrekkigheid of afwezigheid in de onmogelijkheid zijn om zelf een uittreksel aan te vragen of af te halen, voor zover deze derde personen bewijzen dat zij daartoe naar behoren gemachtigd zijn door de betrokken personen, behalve model 596.2 (model voor contact met minderjarigen) – dit model moet steeds persoonlijk afgehaald worden. Een machtiging bestaat uit een schriftelijke volmacht en een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant).

Wie levert het uittreksel af?

De gemeente Lanaken levert uittreksels uit het strafregister af, ongeacht of het uittreksel bestemd is voor gebruik in België of het buitenland, indien u:

 • uw wettelijke verblijfplaats / hoofdverblijfplaats heeft in de gemeente Lanaken;
 • beschikt over een rijksregisternummer.

Uittreksels uit het strafregister kunnen in principe onmiddellijk opgemaakt en meegegeven worden in zoverre dat het Centraal Strafregister geen bijkomende handelingen moet doen aan uw dossier.

Het Centraal Strafregister levert, zonder tussenkomst van de gemeentebesturen, de uittreksels van het strafregister af in de volgende gevallen:

 • u heeft als burger geen wettelijke verblijfplaats / hoofdverblijfplaats (meer) in België;
 • u werd ambtshalve geschrapt;
 • in geval de aanvraag uitgaat van:
  • de gerechtelijke overheden op basis van art. 593 van het Wetboek van Strafvordering, dewelke een rechtstreekse toegang hebben tot de applicatie van het Centraal Strafregister;
  • de gemachtigde administratieve instanties op basis van de artikelen 593 - 594 van het Wetboek van Strafvordering en m.n. van het KB van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister;
 • in geval een uittreksel betreffende een rechtspersoon (vennootschap, vzw, …) dient te worden afgeleverd;
 • in geval de aanvrager een Belgische of buitenlandse diplomatiek of consulair beambte is, die geen wettelijke verblijfplaats / hoofdverblijfplaats heeft in België en geen rijksregister heeft.

In de bovenstaande gevallen dient u zich rechtstreeks te richten tot FOD Justitie:

Per brief of e-mail:

FOD Justitie

Centraal Strafregister

Waterloolaan 115

1000 Brussel

E-mail: strafregister@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag:

 • uw naam en voornaam
 • uw adres
 • uw geboortedatum en -plaats
 • uw handtekening
 • de reden van uw aanvraag

Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij.

Persoonlijk aanmelden: op werkdagen aan het loket van de dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 80 - 1000 Brussel: open van 9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 15u30.

Buitenlandse veroordelingen

Buitenlandse veroordelingen worden vanaf 1 januari 2018 vermeld op de uittreksels van het strafregister in toepassing van de artikelen 590, 16°, 595 en 596 van het Wetboek van Strafvordering.

Werkstraffen

Werkstraffen worden in principe en tot nader order nooit vermeld  op de verschillende types uittreksel voor particulier gebruik, behalve:

 • indien de specifieke beroepsreglementering de vermelding van de werkstraf expliciet voorziet (sommige selecties model 596.1);
 • op de uittreksels afgeleverd in het kader van de samenstelling van een jury voor hoven van assisen;
 • op de uittreksels afgeleverd conform artikel 596, tweede lid (model 596.2) van het Wetboek van Strafvordering

 

Inleiding
Vermeldingen
3 modellen van uittreksels
Lijst met gereglementeerde activiteiten van Model 596.1
Uittreksels bestemd voor het buitenland en legalisatie
Aanvraag via het e-loket