Lijst met gereglementeerde activiteiten van Model 596.1

 • Aannemer (erkenning) (596.1 – 13)
  • Erkenning voor de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, geplaatst door de aanbestedende overheden en overheidsbedrijven
 • Accijns en douane (596.1 – 1)
  • Uitbating van een stokerij, overhaalfabriek,  fabriek van likeuren, van reukwerk of van essences, een groothandel in spiritualiën, brouwerij, ...
  • Aanvraag voor een vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken
 • Bedrijfsrevisoren (596.1 – 24)
  • Bestemd voor inschrijving in het openbaar register van het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)  en de bescherming van hun titel
 • Beheersmaatschappij (596.1 – 25)
  • Erkenning vanwege de Bankcommissie (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten – FSMA) om een of meer Belgische beleggingsfondsen te beheren of te administreren
 • Boekhoudkundige en fiscale beroepen (596.1 – 23)
  • Accountants of belastingconsulenten (beroepstitel)  – inschrijving op het tableau van accountants en belastingconsulenten bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
  • Erkende boekhouders en fiscalisten (beroepstitel)  – inschrijving op het tableau van boekhouders en fiscalisten bij het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
 • Camping (uitbating van) (596.1 – 9)
  • Aanvraag voor een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies (categorie Openluchtrecreatief terrein) als exploitant of de personen die belast zijn met het dagelijkse of feitelijke bestuur van het toeristische logies bestemd voor:
   • Departement Internationaal Vlaanderen (Vlaamse Gemeenschap)
   • Commissariaat-generaal voor Toerisme (Waals Gewest)
   • Ministerie  van Cultuur, Media en Toerisme van de Duitstalige Gemeenschap (Duitstalige Gemeenschap)
 • Dranken (596.1 – 8)
  • Drankgelegenheid, slijter van gegiste dranken, vb. café, restaurant
  • Reizende slijterij, vb. boten, schepen, spoorwagens of andere voertuigen, in kermiskramen, loodsen, tenten of andere inrichtingen welke doorgaans van de ene naar de andere plaats worden overgebracht
  • Het verkopen, aanbieden of verstrekken van sterke drank (zelfs gratis)
 • GAS-ambtenaren (596.1-33)
  • Selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie
 • Gemeenschapswachten (596.1 – 16)
  • Sollicitatie of tewerkstelling als gemeenschapswacht, gemeenschapswacht-vaststeller, gemeenteambtenaar belast met de leiding van de dienst gemeenschapswachten
 • Goederenvervoer (596.1 – 29)
  • Aanvraag vergunning voor de uitoefening van werkzaamheden als vervoerscommissionairs, vervoersmakelaar en commissionairs-expediteurs
 • Hoteleigenaars (596.1 – 17)
  • Aanvraag voor een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies (categorie gastenkamer, hotel, vakantielogies, vakantiewoning) als exploitant of de personen die belast zijn met het dagelijkse of feitelijke bestuur van het toeristische logies bestemd voor:
   • Departement Internationaal Vlaanderen (Vlaamse Gemeenschap)
   • Commissariaat-generaal voor Toerisme (Waals Gewest)
   • Ministerie  van Cultuur, Media en Toerisme van de Duitstalige Gemeenschap (Duitstalige Gemeenschap)
   • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Jacht (596.1 – 10)
  • Aanvraag jachtverlof Vlaanderen
  • Aanvraag jachtverlof Wallonië
 • Kredietbemiddelaar/consumentenkrediet (596.1 – 18)
  • Aanvraag voor een erkenning door de Minister van Economische Zaken (of zijn gevolmachtigde) van natuurlijke personen en rechtspersonen, die een activiteit als kredietgever willen uitoefenen
  • Aanvraag tot behoud van de vergunning als kredietgever te richten  aan de FSMA
  • Aanvraag tot behoud van de vergunning als kredietbemiddelaar (categorie: kredietmakelaars, verbonden agenten, subagenten) te richten aan de FSMA
 • Kredietinstellingen (596.1 – 14)
  • Aanvraag erkenning van de functie van zaakvoerder, bestuurder, lid van het directiecomité of directeur van een kredietinstelling (banken, spaarbanken of spaarkassen, openbare kredietinstellingen, effectenbanken en gemeentekassen) bestemd voor het FSMA
  • Inschrijving in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten dat door de bevoegde autoriteit wordt bijgehouden  (FSMA)
 • Natuur (enkel geldig in Wallonië) (596.1 – 20)
  • Boswachter / toezichter natuurreservaat
 • Overheidsopdrachten – kandidaat-aannemer (natuurlijke personen) (596.1 – 32)
  • Zoals bedoeld in de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
 • Privédetective (596.1 – 11)
  • Aanvraag vergunning  voor het beroep van privédetective (identificatiekaart privédetective) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Reisagentschappen (596.1 – 3)
  • Aanvraag vergunning voor de exploitatie van een reisbureau met een of meer verkooppunten (van toepassing op: uitbater of werknemer reisagentschap)
 • Rijscholen (personeel van -) (596.1 – 7)
  • Aanvraag tot het verkrijgen en tot intrekken van de erkenning van rijschool, de exploitatievergunning van een vestigingseenheid en de goedkeuring van oefenterrein
  • Voor personen die de rechtspersoon wettelijk vertegenwoordigen
  • Voor het leidinggevend personeel
  • Voor het onderwijzend personeel
 • Rivierbevrachting (aanvraag tot toelating van -) (596.1 – 2)
  • Aanvraag erkenning van de instellingen belast met het afgeven van de klasseringsbewijzen voor rivierbevrachting
  • Voor personen die behoren tot de directie (= elke persoon die een ambt uitoefent dat rechtstreeks betrekking heeft op het beheer of de leiding van de instelling)
  • Voor personen die behoren tot het kader van technisch personeel (= elke persoon die als technicus deelneemt aan de schouwingen of controles van binnenschepen)
 • Stewards (596.1 – 26)
  • Kandidatuur voetbalsteward
 • Taxi chauffeur (596.1 – 28)
  • Aanvraag voor een vergunning voor taxichauffeur op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Aanvraag voor een vergunning voor taxichauffeur op het grondgebied van Waals Gewest
 • Taxi uitbater (596.1 – 27)

!!! Opgelet: voor Vlaanderen dient u de aanvraag te richten aan het gemeentebestuur

 • Aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Aanvraag voor een vergunning voor de uitbating van een collectieve taxidienst op het grondgebied van Waals Gewest
 • Aanvraag  voor een vergunning  voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Aanvraag voor een vergunning voor de uitbating van een dienst van verhuur van wagens met chauffeur op het grondgebied van Waals Gewest
 • Transport over de weg van personen (596.1 – 31)
  • Aanvraag vergunning voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg
 • Transport over de weg van zaken (596.1 – 30)
  • Aanvraag vergunning voor de toegang tot het beroep van ondernemer van vervoer van zaken over de weg
 • Uitvinding (octrooi) (596.1 – 19)
  • Aanvraag van een natuurlijke persoon tot inschrijving in het register van erkende gevolmachtigde inzake uitvinding octrooien
 • Vastgoedmakelaar (596.1 – 4)
  • Inschrijving op het tableau van vastgoedmakelaars of lijst van stagiairs-vastgoedmakelaar bij het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (B.I.V.)
  • Vastgoedmakelaar-bemiddelaar
  • Vastgoedmakelaar-syndicus
  • Vastgoedmakelaar-rentmeester
  • Stagiair-vastgoedmakelaar
 • Veiligheid/bewaking (leidinggevende personeel bewakingsfirma - opleiding) (596.1 – 34)
  • Sollicitatie bij een bewakingsonderneming/veiligheidsdienst: voor personen die de werkelijke leiding hebben van een bewakingsonderneming, -dienst of –instelling en/of personen die zitting hebben in de raad van bestuur van een bewakingsonderneming, -dienst of –instelling (in te dienen bij de Minister van Binnenlandse Zaken)
 • Veiligheid/bewaking (bewakingsagent – opleiding / begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid) (596.1 – 35)
  • Sollicitatie bij een bewakingsonderneming/veiligheidsdienst voor een  andere functie dan leidinggevende of lid van de raad van bestuur voor de levering van diensten aan derden van:
  • Toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen
  • Bescherming van personen
  • Toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden
  • Beheer van alarmcentrales
  • Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen
  • Begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid

Vallen niet onder deze toepassing:

 • Politie
 • Gemeenschapswachten
 • Bijzondere veldwachters
 • Voetbalstewards
 • Militairen
 • Beschermingsofficieren (inlichtingen- en veiligheidsdiensten)
 • Veiligheidskorps
 • Veldwachter (bijzondere) (596.1 – 15)
  • Kandidatuur als bijzondere veldwachter
 • Verkiezingen (596.1 – 12)
  • Opnemen politiek mandaat
 • Verzekeringen (596.1 – 6)
  • Inschrijving bij het FSMA  = Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (voorheen: CBFA = Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen)  als bestuurder, directeur, zaakvoerder of lasthebber (effectieve leiding) van een verzekeringsonderneming
 • Visvangst (596.1 – 22)
  • Aanvraag vergunning voor visvangst
 • Vogels (erkenning) (596.1 – 21)
  • Aanvraag erkenning overeenkomstig het Vlaams Besluit van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer
  • Aanvraag erkenning overeenkomstig het Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de vogelbescherming
  • Aanvraag erkenning overeenkomstig het Besluit van het Waals Gewest houdende afwijkingen op de vogelbeschermingsmaatregelen
 • Wapens (596.1 – 5)
  • Aanvraag sportschutterslicentie
  • Verlenging sportschutterslicentie
  • Aanvraag wapenvergunning
  • Erkenning van wapenhandelaars, tussenpersonen, wapenverzamelaars en alle andere personen die een beroep uitoefenen dat het voorhanden hebben van vuurwapens impliceert
  • Uitbaters van schietstanden
  • Vervoeren van vuurwapens en/of munitie
  • Schietclub
 • Verdovende middelen en psychotrope stoffen – vergunning particulieren / activiteiten / eindgebruikers (596.1 – 36)
  • activiteitenvergunning
  • eindgebruikersvergunning
  • invoervergunning
  • particulierenvergunning

Zie ook lijst Federale Overheidsdienst Justitie met de meest voorkomende gereglementeerde activiteiten: BIJLAGE 4 : NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN GEREGLEMENTEERDE ACTIVITEITEN 

Inleding
Algemene richtlijnen
Vermeldingen
3 modellen van uittreksels
Uittreksels bestemd voor het buitenland en legalisatie
Aanvraag via het e-loket