Vermeldingen

A. Vermeldingen die op de drie modellen van uittreksel voorkomen:

 • De volledige identiteit van de betrokken persoon, alsook de vermelding van de doeleinde waarvoor het uittreksel werd gevraagd (finaliteit), zoals door de betrokkene werd opgegeven;
 • In voorkomend geval de veroordelingen die in het strafregister van de betrokkene zijn opgenomen, dat wil zeggen de strafrechtelijke, correctionele veroordelingen, politieveroordelingen of veroordelingen bij eenvoudige schuldigverklaring, ongeacht of ze definitief of met uitstel zijn, maar volgens de in onderstaande punten B. 1, 2 en 3 bedoelde wijzen.

B. Specifieke vermeldingen voor elk van de drie modellen van uittreksel:

1. Model bedoeld in artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering

Model gevraagd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet zijn vastgesteld (model bedoeld in art. 596, eerste lid, voor een gereglementeerde activiteit; model bedoeld in art. 596, tweede lid, voor een activiteit waarbij de betrokkene in contact treedt met minderjarigen) (bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen).

Worden in dat model niet vermeld:

 • na een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de definitieve beslissing waarmee zij worden uitgesproken:
  • de veroordelingen tot een gevangenisstraf tot 6 maanden
  • de veroordelingen tot een werkstraf van minder dan 46 uren
  • de veroordelingen bij eenvoudige schuldigverklaring
  • de veroordelingen tot een geldboete van hoogstens 500 € (fr)
  • de veroordelingen tot een geldboete met betrekking tot de politie over het wegverkeer, ongeacht het bedrag

!!! Deze vijf soorten veroordelingen blijven echter vermeld in dit model van uittreksel na 3 jaar, indien in het vonnis wordt voorzien in een vervallenverklaring of een ontzetting waarvan de gevolgen de duur van 3 jaar overschrijden (uitgezonderd de vervallenverklaringen van het recht tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid van de bestuurder).

Het gaat dus uitsluitend om vervallenverklaringen of ongeschiktheden die in het vonnis of het arrest werden uitgesproken (bijv. ontzetting van de rechten bedoeld in art. 31 S.W., verval van het recht tot sturen voor meer dan 3 jaar (behalve VVRS wegens lichamelijke ongeschiktheid), uitsluiting van het kiesrecht (sinds de wet van 14 april 2009), ontzetting van het recht tot uitoefening van een beroep of een activiteit, ontzetting van het recht om deel te nemen aan onderwijs in een openbare of particuliere instelling die minderjarigen opvangt (art. 382bis a S.W.), ontzetting van het recht om deel uit te maken van elke instelling of vereniging waarvan de activiteit in hoofdzaak op minderjarigen is gericht (art. 382bis b S.W.), verbod om de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap, of het beroep van effectenmakelaar, uit te oefenen (K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, art. 1), verbod om een koopmansbedrijf uit te oefenen (art. 1bis van het K.B. van 24 oktober 1934), ontzetting van het recht om dieren te houden.

 

 • de opschortingen van de uitspraak van de veroordelingen;
 • de vervallenverklaringen en de maatregelen uitgesproken conform art. 63 van de wet betreffende de jeugdbescherming;
 • de ten aanzien van abnormalen (interneringen), recidivisten, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten genomen maatregelen;
 • de arresten van herstel in eer en rechten en de ter zake doende veroordelingen;
 • de veroordelingen die tot amnestie hebben geleid;
 • de veroordelingen die in laatste aanleg zijn gewezen en nietig verklaard ten gevolge van een cassatieberoep of een vordering tot herziening;
 • de beslissingen tot intrekking;
 • de veroordelingen uitgesproken op grond van een later opgeheven bepaling;
 • de minnelijke schikkingen die tot het verval van de strafvordering leiden;
 • de beslissingen tot vrijspraak.

2. Model bedoeld in artikel 596, eerste lid,  van het Wetboek van Strafvordering

Model gevraagd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden (vastgesteld bij wets- of verordeningsbepalingen) zijn gereglementeerd (bestemd voor de openbare besturen, particulieren en privé-instellingen).

Worden in dat model niet vermeld:

 • na een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de definitieve beslissing waarmee zij worden uitgesproken:
  • de veroordelingen tot een gevangenisstraf tot 6 maanden
  • de veroordelingen tot een werkstraf van minder dan 46 uren
  • de veroordelingen bij eenvoudige schuldigverklaring
  • de veroordelingen tot een geldboete van hoogstens 500 € (fr)
  • de veroordelingen tot een geldboete met betrekking tot de politie over het wegverkeer, ongeacht het bedrag

!!!!!! Deze vijf soorten veroordelingen blijven echter vermeld in het model van uittreksel na 3 jaar, indien het gaat om veroordelingen bedoeld in een specifieke regelgeving die voor de betrokken persoon tot een verbod tot uitoefening van die activiteit leidt.

Het kan gaan om een door de rechter uitgesproken vervallenverklaring of ontzetting, maar ook en vooral om een vervallenverklaring of een ontzetting die in een wet, decreet of (ander dan ministerieel) besluit wordt bedoeld, en waarin voor de toegang tot of de uitoefening van een activiteit de afwezigheid van bepaalde veroordelingen wordt opgelegd (zie: Niet-exhaustieve lijst van gereglementeerde activiteiten - Centraal Strafregister).

 

 • de opschortingen van de uitspraak van de veroordelingen;
 • de vervallenverklaringen en de maatregelen uitgesproken conform art. 63 van de wet betreffende de jeugdbescherming;
 • de ten aanzien van abnormalen (interneringen), recidivisten, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten genomen maatregelen;
 • de arresten van herstel in eer en rechten en de ter zake doende veroordelingen;
 • de veroordelingen die tot amnestie hebben geleid;
 • de veroordelingen die in laatste aanleg zijn gewezen en nietig verklaard ten gevolge van een cassatieberoep of een vordering tot herziening;
 • de beslissingen tot intrekking;
 • de veroordelingen uitgesproken op grond van een later opgeheven bepaling;
 • de minnelijke schikkingen die tot het verval van de strafvordering leiden;
 • de beslissingen tot vrijspraak.

3. Model bedoeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering of het ‘minderjarigenmodel’

Model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt (bestemd voor openbare besturen, particulieren en privé-instellingen).

Worden in dat model niet vermeld:

 • na een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de definitieve beslissing waarmee zij worden uitgesproken:
  • de veroordelingen tot een gevangenisstraf tot 6 maanden
  • de veroordelingen tot een werkstraf van minder dan 46 uren
  • de veroordelingen bij eenvoudige schuldigverklaring
  • de veroordelingen tot een geldboete van hoogstens 500 € (fr)
  • de veroordelingen tot een geldboete met betrekking tot de politie over het wegverkeer, ongeacht het bedrag.

!!!!!! Deze vijf soorten veroordelingen blijven echter vermeld in het model van uittreksel na 3 jaar, indien het gaat om veroordelingen wegens feiten die ten opzichte van een minderjarige werden gepleegd.

 

 • de opschortingen van de uitspraak van de veroordelingen, andere dan degene voor feiten die ten opzichte van een minderjarige werden gepleegd;
 • de vervallenverklaringen en de maatregelen uitgesproken conform art. 63 van de wet betreffende de jeugdbescherming;
 • de ten aanzien van abnormalen (interneringen), recidivisten en gewoontemisdadigers genomen maatregelen, andere dan degene die genomen worden voor feiten die ten opzichte van een minderjarige werden gepleegd;
 • de arresten van herstel in eer en rechten en de ter zake doende veroordelingen;
 • de veroordelingen die tot amnestie hebben geleid;
 • de veroordelingen die in laatste aanleg zijn gewezen en nietig verklaard ten gevolge van een cassatieberoep of een vordering tot herziening;
 • de beslissingen tot intrekking;
 • de veroordelingen uitgesproken op grond van een later opgeheven bepaling;
 • de minnelijke schikkingen die tot het verval van de strafvordering leiden;
 • de beslissingen tot vrijspraak.

Worden altijd in het model vermeld:

 • de strafrechtelijke en correctionele veroordelingen, politieveroordelingen, of veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring, ongeacht of ze definitief zijn of met uitstel, voor feiten die ten opzichte van een minderjarige werden gepleegd;
 • de opschortingen van de uitspraak van de veroordelingen voor feiten die ten opzichte van een minderjarige werden gepleegd;
 • de interneringen voor feiten die ten opzichte van een minderjarige werden gepleegd;
 • de beslissingen tot terbeschikkingstelling van de regering en tot internering, genomen ten aanzien van recidivisten, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, voor feiten die ten opzichte van een minderjarige werden gepleegd;
 • de buitenlandse veroordelingen voor feiten die ten opzichte van een minderjarige werden gepleegd;
 • de door een rechter of een onderzoekgerecht opgelegde verboden, overeenkomstig artikel 35, § 1, tweede lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

 

Inleiding
Algemene Richtlijnen
3 modellen van uittreksels
Lijst met gereglementeerde activiteiten van Model 596.1
Uittreksels bestemd voor het buitenland en legalisatie
Aanvraag via het e-loket