Strijd tegen kinderarmoede met actieplan

De kinderarmoedecijfers mochten in 2021 dan wel gedaald zijn voor Lanaken. In de praktijk zien we echter een steeds toenemende problematiek. Scholen en gezinswerkers worden meer en meer geconfronteerd met armoede. De verwachting is dat de huidige energiecrisis nog meer mensen in de problemen zal brengen.

Naar aanleiding van deze groeiende problematiek namen alle lagere en secundaire scholen in samenwerking met het Flankerend Onderwijsbeleid in 2020 de beslissing om hun krachten te bundelen in de strijd tegen kinderarmoede. Begin 2021 werden alle leerkrachten bevraagd rond dit thema en werd er in samenwerking met Saamo een concreet actieplan uitgewerkt. De initiatieven gaan van kleuterparticipatie tot initiatieven rond het promoten van vrije tijd of gratis soep voor alle schoolgaande kinderen.

Een overzicht uit het actieplan kinderarmoede/onderwijs:

  • 1.Kleuterparticipatie

Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. Kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, ze raken vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren.

Vanuit Flankerend Onderwijsbeleid Lanaken wordt er actief ingezet op kleuterparticipatie op diverse manieren:

1) Ouders ontvangen bij het laatste consult van Kind en Gezin een schoolkieswijzer. In deze schoolkieswijzer staat info van alle lagere scholen in Lanaken.

2) Ouders ontvangen voor het instapmoment van hun kind een brief met hierin alle kijkdagen van alle scholen in Lanaken.

3) De inschrijvingen van de 2,5 jarigen worden gemonitord. Bij niet inschrijving wordt er contact opgenomen met de ouders.

  • 2.Vrije tijd promoten en stimuleren

Deelname aan vrijetijd is belangrijk voor elk kind. Sinds een aantal jaren bestaan er binnen Lanaken diverse initiatieven waarbij kansengroepen tegen een goedkoper tarief kunnen deelnemen aan vrijetijd (o.a. UITPAS, Rap op Stap).

Deze initiatieven worden gepromoot binnen het onderwijs.

Daarnaast is de gemeente/OCMW in september 2022 gestart met het project “Na de bel” waarbij er een breed aanbod aan laagdrempelige naschoolse activiteiten wordt voorzien. Dit project past in het BOA decreet waarmee de Vlaamde regering aan de gemeentes vraagt om de naschoolse opvang te hervormen. Hierop wordt volop ingezet.

  • 3.Gratis soep

In de strijd tegen honger op school, zijn we in het schooljaar 2021-2022 van start gegaan met het soepproject op een aantal lagere scholen.

Concreet werd er gratis soep uitgedeeld in de periode van november tot aan de Paasvakantie. Drie scholen tekenden dat jaar in.

Voor het schooljaar 2022-2023 tekende elke lagere school in en wordt er soep voorzien in elke lagere school van Lanaken. Er is hiervoor een nieuwe overeenkomst afgesloten met VZW Alternatief.

  • 4.Diversiteit op school

Een school die diversiteit omarmt, versterkt het welzijn en de prestaties van leerlingen met een migratie-achtergrond.

Elke school binnen Lanaken, heeft de mogelijkheid gekregen om hierop in te zetten. De scholen waren vrij om te bepalen hoe zij dit aanbod konden uitwerken. Bijvoorbeeld met workshops of begeleiding.

Een aantal scholen zijn reeds vorig schooljaar opgestart. Anderen voorzien dit binnen dit schooljaar op te nemen. De gemeente voorziet €500 per school per schooljaar.

  • 5.Kijk op kansarmoede

Een armoedebeleid op school zal pas effectief zijn als je weet wat armoede is en vanuit die kennis de signalen van armoede herkent en juist handelt. Kennis van de leefwereld van een gezin dat in armoede leeft, is echter niet evident voor wie de armoede niet van binnenuit kent.

Hierop zetten we in door op regelmatige basis overkoepelende intervisiemomenten te organiseren rond armoede met alle zorgcoördinatoren van zowel lager als secundair.

Op dinsdag 17 oktober 2023 plannen we een studiedag rond kinderarmoede voor alle leerkrachten van alle scholen van Lanaken. We verwachten hiervoor tussen de 500 à 600 personen.

  • 6.Brugfiguur

Sinds september 2021 is er een brugfiguur werkzaam binnen 3 lagere scholen van Lanaken.

- In de Engelse Hof

- Jan Rosier

- GBS Rekem

De keuze om in deze scholen van start te gaan, is gemaakt op basis van kwetsbaarheid en verdeling over de diverse onderwijsnetten.

Daarnaast fungeert de brugfiguur ook als een aanspreekpunt voor alle andere scholen.

De aanwezigheid van de brugfiguur wordt algeheel beschouwd als een grote meerwaarde.

  • 7.Huiswerkbegeleiding

Sinds maart 2022 bieden we binnen de scholen van Lanaken huiswerkbegeleiding aan. De huiswerkklas biedt de kinderen de mogelijkheid om hun huistaken in de meest gunstige omstandigheden te maken. Vrijwilligers begeleiden de kinderen en ondersteunen het leerproces.

De huiswerkklas is voor de kinderen gratis. Een 10-tal vrijwilligers draaien mee in de pool.

  • 8.Zomerschool

Samen met alle kleuter- en lagere scholen en de VZW Cogilearning, organiseerde OCMW Lanaken tussen 25 juli en 5 augustus 2022 voor de derde keer een zomerschool. De zomerschool ging dit jaar door op één centrale locatie: in basisschool In de Engelse Hof.

Doelgroep: de leerlingen van de 3de kleuterklas en leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar die een duwtje in de rug konden gebruiken. De focus lag op taal, rekenen en bewegend leren.

De VZW Cogilearning stond in voor de coördinatie van de zomerschool. De combinatie leren en beweging staan centraal bij hen. Zij willen door sport en spel een ideale balans vinden tussen mentale en fysieke in- en ontspanning. Spelenderwijs werd de geziene leerstof herhaald.

3 groepen van maximum 24 kinderen werden gevormd en binnen deze groepen werd er met een doorschuifsysteem gewerkt. Elk groepje werd begeleid door een leerkracht lager- of kleuteronderwijs, een leerkracht lichamelijke opvoeding en een student die instond voor de ondersteuning.

58 kinderen namen uiteindelijk deel aan de zomerschool. Een groot succes.

FOTO: van links naar rechts: Karien Engelen: dienst Welzijn; Christel Gorissen: schepen van kinderarmoede; Erinka Houben: brugfiguur.

kinderarmoede