Beeldkwaliteitsplan

De gemeente stelde de ontwerpers Verbeek, Coenen-Sättele en D+A Consult aan voor een beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Lanaken.

Met dit plan willen we alle toekomstige herinrichtingen van het openbaar domein op elkaar afstemmen. Het beeldkwaliteitsplan en de uitvoering ervan zal bijdragen tot het versterken van de identiteit van het centrum en het vergroten van de attractiviteit en leefbaarheid.

 

Het plan richt zich hoofdzakelijk op volgend gebied:

-          Stationsstraat vanaf Kerkplein t/m kruispunt Spoorwegstraat

-          Tramhalte Spartacus t/m Stationsstraat

-          Winkelstraat

-          Molenweideplein

-          Kerkplein

-          Site galerij Da Vinci & Molenweidestraat

-          Traject Langkeukelbeek tot aan de sportzone Montaignehof

 

In de meerjarenplanning 2015-2017 is er 1.585.000 euro voorzien om dit plan uit te voeren.

 

overkoepelende visie

 

Wat houdt het in?

Met dit plan willen we alle toekomstige herinrichtingen van het openbaar domein op elkaar afstemmen. Het beeldkwaliteitsplan en de uitvoering ervan zal bijdragen tot het versterken van de identiteit van het centrum en het vergroten van de attractiviteit en leefbaarheid..

In het kader van een goed functionerend winkelgebied dient er een strategisch spreiding te zijn van trekkers die ook ten voordele van de andere winkels loopstromen doen ontstaan. Daartoe zal een actief vestigingsbeleid gevoerd worden. Door gerichte investeringen in het publieke domein zal een optimaler en aangenamer verblijfsklimaat gecreëerd worden, waardoor ook het funshoppen deel van Lanaken gaat uitmaken.

Om in Lanaken-centrum een aantrekkelijk een aangenaam winkelgebied te krijgen, dient er in de Stationsstraat (hoofdwinkelstraat) een aaneengesloten front van winkels/horeca en andere consumentgerichte functies tot stand te komen. Om dit resultaat te bereiken zal de leegstand in het centrum van Lanaken op een substantiële wijze moeten dalen. Verder zal er een gerichte strategie uitgewerkt worden om een grotere diversiteit in het winkelaanbod te realiseren. De vergroening van het centrum zal bijkomend vorm geven aan een aangenamer winkelklimaat.

beeld 1       beeld 2

In samenhang met de realisatie van het Spartacusplan (sneltramlijn tussen Maastricht en Hasselt) zal de publieke ruimte, als hefboom voor het kernversterkend ondernemerschap, met aandacht voor de mobiliteitsaspecten en parkeervoorzieningen, heringericht worden.

Binnen het kader van de realisatie van het Spartacusproject zal een duidelijke zichtrelatie met het winkelcentrum gecreëerd worden met het oog op een versterking van het winkelgebied. De trampendelaar zal op deze manier naar het winkelcentrum van Lanaken getrokken worden.

De bestaande voetgangersassen tussen het plein ter hoogte van de tramhalte en de Stationsstraat en het Molenweideplein anderzijds, zullen aan een facelift onderworpen worden. De Stationsstraat zal op een hedendaagse en attractieve manier heringericht worden. Om een aangenamer winkelklimaat te creëren zal onderzocht worden of het periodiek parkeer- of verkeersvrij maken van de Stationsstraat hiertoe een bijdrage kan leveren. Het Molenweideplein zal omgevormd worden tot parkplein en kan op deze manier het nieuwe groene hart van centrum Lanaken worden. Ook zal de verblijfskwaliteit aan het Kerkplein opgewaardeerd worden.

Hoe is het tot stand gekomen?

Om er achter te komen wat de wensen zijn en welke ideeën er leven voor het centrum van Lanaken, werd er voor het beeldkwaliteitsplan een klankbordgroep samengesteld bestaande uit 20 mensen die de mening van belanghebbenden evenwichtig en evenredig vertegenwoordigt. Tot deze klankbordgroep behoren vertegenwoordigers van horecaondernemers, winkeliers, bewoners, de Sint-Ursulakerk, natuurorganisaties en betrokkenen bij het centrummanagementplan en sportontwikkeling. Tijdens twee gezamenlijke wandelingen (één met klankbordgroep en één met ambtelijke werkgroep) hebben de deelnemers wensen en ideeën over het centrumgebied met elkaar gedeeld.

wandeling

De klankbordgroep en het College van Burgemeester en Schepenen zijn door middel van een presentatie ingelicht over het concept van het beeldkwaliteitsplan. Beide partijen hebben de gelegenheid gekregen om hierop te reageren. 

Parallel aan het programma met de klankbordgroep is er een expositie georganiseerd. De expositie was gericht op het informeren van de gehele bevolking en ondernemers van Lanaken over de inhoud van het beeldkwaliteitsplan en bood de kans om te reageren op het gepresenteerde werk. Door middel van post-its gaven de bezoekers hun mening . De expositie was 4 dagen (19/20/23/27 juni 2015) toegankelijk.

expo 1                   expo 2

De uitkomsten van de wandelingen, sessies, presentaties en de reacties die zijn binnengekomen via de expositie werden verwerkt in het definitieve plan.

Dit plan zal op de gemeentelijke website komen te staan.Het werd meegedeeld in de oktobereditie van het gemeentelijke infoblad Attent.