Persoonsvolgende financiering

Persoonsvolgende Financiering

ONDERSTEUNING OP MAAT
De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de
komst van Persoonsvolgende Financiering (PVF) anders georganiseerd en gefinancierd.
Het PVF-systeem wordt geleidelijk aan ingevoerd.

persoonsvolgende financiering

WAAROM PVF? Iedereen heeft het recht op alle mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie daarvoor ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Daarom komt er Persoonsvolgende Financiering (PVF). PVF gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun vraag naar ondersteuning en zelf kunnen bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren.

 

WELKE ONDERSTEUNING?

Het gezin en het netwerk kunnen ondersteuning geven, maar ook de reguliere diensten zoals poetshulp en kinderopvang. En soms is er nood aan meer gespecialiseerde ondersteuning van een zorgaanbieder die door het VAPH vergund is.

Dankzij Persoonsvolgende Financiering kunnen die verschillende ondersteuningsvormen makkelijk gecombineerd worden.

 

WAT IS PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF)?

Het PVF-systeem bestaat uit twee trappen:

 

— TRAP 1: het Basisondersteuningsbudget (BOB)

— TRAP 2: het Persoonsvolgend Budget (PVB)

Het BOB is op termijn bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. In eerste instantie zal het toegekend worden aan personen die al lang wachten op ondersteuning van het VAPH. Het PVB is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Meerderjarigen kunnen al vanaf 1 april 2016 een PVB aanvragen.

 

— TRAP 1 HET BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB)

Het BOB is een vast bedrag van 300 euro per maand dat door de Zorgkas wordt uitbetaald. Het BOB kan dienen om bijvoorbeeld dienstencheques te kopen voor een poetshulp of een vriend te vergoeden voor vervoersonkosten. Het BOB kan ook ingezet worden om de bijdrage voor reguliere thuishulp of voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) van het VAPH te betalen.

 

Het BOB is vrij besteedbaar. Er moeten geen bewijzen en bonnetjes ingediend worden.

Het BOB is combineerbaar met RTH, met de tussenkomsten van het VAPH voor hulpmiddelen en met de tegemoetkomingen van de federale overheid. Het BOB kan niet gecombineerd worden met een PVB.

 

WANNEER?

Op 1 september 2016 krijgt een eerste groep meerderjarige personen een BOB. Die eerste groep zijn personen die al lang wachten op ondersteuning van het VAPH. Ze zijn geregistreerd op de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ). Het BOB is voor hen een tussenoplossing, in afwachting van een eventueel PVB. In 2017 zal een groep minderjarigen en een groep jongvolwassenen met een handicap een BOB krijgen.

 

— TRAP 2 HET PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)

Het PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar. De budgetcategorieën variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro.

In welke categorie iemand terechtkomt, is afhankelijk van zijn noden en vragen.

Om een PVB aan te vragen, moet een ondersteuningsplan PVB ingediend worden. Dat plan brengt duidelijk en gemotiveerd in kaart welke ondersteuning er gevraagd wordt. De persoon met een handicap kan dat plan zelf opstellen, of met hulp van een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of een andere instantie zoals de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of de gebruikersorganisaties.

 

Een erkend multidisciplinair team beoordeelt de handicap, objectiveert de vraag en ondersteuningsnood, bepaalt de budgetcategorie en verzamelt informatie over de dringendheid van de vraag.

Een prioriteitencommissie beoordeelt of de vraag naar een PVB op korte of op langere termijn kan beantwoord worden. Het VAPH kent het persoonsvolgend budget toe.

 

Een PVB is beschikbaar op drie manieren:

— cash

De persoon krijgt geld waarmee hij zelf de nodige ondersteuning organiseert of inkoopt én betaalt. Hij beheert het budget en legt zelf verantwoording af bij het VAPH.

— voucher

De persoon koopt zijn ondersteuning in bij een zorgaanbieder die door het VAPH vergund is. Het VAPH betaalt de ondersteuning rechtstreeks aan de vergunde zorgaanbieder. De zorgaanbieder legt verantwoording af aan het VAPH.

— combinatie van cash en voucher

De persoon krijgt en besteedt een deel van zijn PVB cash, de rest spendeert hij met vouchers. Een PVB dient om zorg en ondersteuning in te kopen: in het eigen netwerk en bij toegankelijke zorgcentra, professionele zorgverleners en gespecialiseerde, door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

 

Bijstandsorganisaties kunnen de persoon bijstaan om zijn budget te beheren.

Het PVB is combineerbaar met de tussenkomst van het VAPH voor hulpmiddelen en met tegemoetkomingen van de federale overheid. Het PVB kan niet gecombineerd worden met een BOB.

 

WANNEER?

Vanaf 1 april 2016 kan een meerderjarige die nood heeft aan intensieve of frequente begeleiding, een aanvraag indienen voor een PVB bij het VAPH.

De eerste PVB’s worden toegekend vanaf 1 september 2016. Op 1 januari 2017 worden alle meerderjarige personen die op dit moment gebruikmaken van zorg en assistentie van het VAPH, omgeschakeld naar het nieuwe systeem. Hoe dat precies verloopt, ligt nog niet vast. Sowieso wordt de continuïteit van de zorg die die personen krijgen, gegarandeerd.

 

HULP NODIG?

Diensten Ondersteuningsplan: www.vaph.be/adressen

Multidisciplinaire teams: www.vaph.be/adressen

Bijstandsorganisaties:

Onafhankelijk Leven: www.onafhankelijkleven.be

Absoluut vzw: www.absoluutvzw.be

Alin: http://alin-vzw.be

 

CONTACT

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Nieuw adres vanaf juli 2016:

Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel

 

T 02 225 85 97 E informatie@vaph.be

 

AFGEKORT EN … VOLUIT!

BOB = Basisondersteuningsbudget

CRZ = Centrale Registratie van Zorgvragen

DOP = Dienst Ondersteuningsplan

FAM = Flexibel Aanbod Meerderjarigen

MFC = Multifunctionele Centra

PVB = Persoonsvolgend Budget

PVF = Persoonsvolgende Financiering

RTH = Rechtstreeks Toegankelijke Hulp